07001 55 55

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА <br> „БОДУ“ ООД В СИЛА ОТ 25 МАЙ 2018

Дата на последна актуализация

02 април 2019 г.

Целта на това уведомление за поверително третиране на личните данни на клиентите и другите контрагенти на „БОДУ“ ООД е да осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите описани тук обстоятелства, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им.

Кои сме ние?

„БОДУ“ ООД е българско дружество, лицензирано по Закона за частната охранителна дейност да извършва търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия, охрана с технически системи за сигурност.

„БОДУ“ ООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 130068321, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2А и се представлява от Тихомир Тотов – управител. 

 • •имейл office@bodusod.bg 
 • •телефони:
  • 02 944 2000
  • 02 946 1000
  • 0700 15 555

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

Длъжностно лице по защита на личните данни – г-н Красимир Илиев

dpo@bodusod.bg или по телефона на 02 944 2000

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. София, жк. Лозенец, ул. ,,Бигла” № 2А.

За извършваната дейност „БОДУ“ ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

За да можем да Ви предоставим съответната услуга, ние обработваме лични данни, включващи Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, постоянен адрес, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща, информация за кредитна или дебитна карта, банкова сметка или друга банкова или платежна информация във връзка с плащанията направени към „БОДУ“ ООД.

За корпоративни клиенти и други контрагенти, ние обработваме лични данни на представители и служители на организацията, които включват три имена, длъжност, организация, контактна информация. Отговорност на съответния клиент е да предостави настоящата информация на неговите служители и клиенти.

Когато по възлагане на клиент, осъществяваме пропускателен режим с водене на дневник на посещенията, данните, които се обработват са определени от възложителя и най-често са име, ЕГН или друг идентификатор, организация.

При провеждане на мероприятия, които се посещават и от непълнолетни и/или малолетни лица, по възлагане на организатора, „БОДУ“ ООД може да обработва данни за малолетното/непълнолетното лице и за придружителя. За целта се подписва декларация по Закона за закрила на детето от родителите/настойниците/придружителя или по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Деклараицята се предава на организатора след приключване на мероприятието, освен ако не е уговорено друго между „БОДУ“ ООД и организатора на мероприятието.

Във връзка с изпълнението на услугите ни, ние можем да събираме данни за записи на обаждания, които са направени към контактните ни центрове, съдържанието на електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания. За обработката на съответното искане или запитване, субектът на данните е необходимо да се идентифицира чрез име и ЕГН или друг идентификатор.

Когато посещавате наши офиси, можете да бъдете субект на видеонаблюдение или мониторен контрол, за което са поставени информационни табели.

За извършване на плащания към нас можете да използвате услугите на лицензираните доставчици на платежни услуги, които са описани на сайта ни пред, които се идентифицирате с телефонен номер или име и ЕГН или друг идентификатор.

За удобство на нашите клиенти извършваме SMS извествяване при изтичане на срока за плащане на фактура по договор, сключен между нас. За целта използваме външен доставчик на услуга, с който имаме сключен договор и споразумение за обработване на лични данни.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

Законът изисква договорите за извършване на частна охранителна дейност да бъдат в писмена форма.

Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни, за да можем да встъпим във валиден писмен договор за предоставяне на поисканата от Вас услуга. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, например обработване на отправено от Вас запитване, изпращане на оферта от наша страна и други подобни.

Изображенията от охранителните камери се наблюдават в реално време. Видео изображенията от охранителните камери на определени зони, които са под видео-наблюдение се преглеждат в случай на авария или противоправно действие, в съответствие с изискванията на закона, за да се гарантира Вашата сигурност.

При необходимост за провеждане на писмена кореспонденция с Вас.

За да бъде отговорено на Вашето запитване е необходимо да се идентифицирате като клиент (настоящ или потенциален) или друга категория лице, които изисква информация от нас. 

За да Ви уведомяваме за Вашите текущи и просрочени задължения към нас, използваме доставчик на услуга по SMS известяване.

За плащане на дължими към нас е необходимо издаването на фактура и документ за платената сума, в която се отразява името на клиента, адрес и друг идентификатор. Документът за платена сума може да бъде издаден и от доставчика на платежни услуги, когато използвате такъв, който е администратор на лични данни на самостоятелно основание.

За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

Личните ви данни се обработват за сключването и изпълнението на сключения между нас договор, включително известяване за текущи или просрочени задължения, целите на счетоводното отчитане, издаването на фактури за плащане, сключването на допълнителни споразумения за разсрочено плащане, изпълнение на специалните изисквания на Закона за частната охранителна дейност и другото приложимо законодателство.

Личните Ви данни се обработват за целите на счетоводното отчитане на „БОДУ“ ООД в изпълнение на законово задължение.

Личните Ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите офиси въз основа на легитимен интерес.

За охраната на мероприятия, в изпълнение на сключен договор за охрана с органзатора на събитието или собственика на съоръжението и за защита на обществения ред при провеждане на такива събития.

Личните Ви данни могат да бъдат използвани за осъществяване на писмена кореспондеция във връзка с изпълнение на сключен договор между нас или въз основа на легитимен интерес.

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

„БОДУ“ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

  • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;
  • За обслужване на плащанията, извършени от вас, включително от доставчици на платежни услуги;
  • При наличие на правен спор;
  • Когато за предоставяне на услугата използваме подизпълнител или доставчик на услуга.
  • За предоставянето на услугите ни или за изпълнението на сключен между нас договор, определен набор от лични данни може да бъде обработван в информационни системи или приложения, например счетоводна система, билинг система, онлайн банкиране, и др., които могат да се поддържат и/или администрират от трети лица.
  • Приложението Videofied се администрира от Resideo Technologies, Inc., което е администратор на лични данни. Уведомлението за поверително третиране на този доставчик е публикувано на https://www.resideo.com/privacy/bulgarian. 

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

„БОДУ“ ООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

При използване на някои услуги е възможно да възникне необходимост за прехвърляне на лични данни в трети държави или международни организации. В тези случаи ще бъдат осигурени подходящи гаранции по смисъла на Общия регламент за защита на данните, освен ако не са налице някои от дерогациите в тази връзка.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между нас, се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на погасителната давност за упражняване на съответното право, обикновено 5 години. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

При осъществяване на мониторен контрол записи от охранителни камери не се съхраняват.

Другите категории от данни се съхраняват до изтичане на предвидения в закона срок на съхранение или до постигане на целта, за която са били събрани и се обработват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

„БОДУ“ООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

Понастоящем „БОДУ“ ООД не извършва директен маркетинг. 

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

  • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

 

  • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

 

  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

 

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

 

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 

  • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

 

  • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и има правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

  • Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. 

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към      друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

  • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Използваме либисквиткиза нашия уебсайт?

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. 

По какъв начин използваме бисквитките?

Сайтът ни използва бисквитки за сесията, които изтичат с приключването й аналитични бисквитки от вида:

 _ga, _gid, _gat_ Това са бисквитки, които позволяват анализирането на трафика на сайта. Цялата информация, която тези бисквитки събират е обобщена и следователно анонимна. Информация за поверителността относно този вид бисквитки можете да намерите на https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

 

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

 

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

 

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

„БОДУ“ООД е сертифицирано с международен сертификат ISO 27001 за сигурност на информацията.

„БОДУ“ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на дружествоточрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от длъжностното лице по защита на данните на „БОДУ“ ООД, което е достъпно на тел: 02 944 2000  и на dpo@bodusod.bg.

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, включително след получаването на отговор по подадено искане за упражняване на право, имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени 

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на „БОДУ“ ООД в раздел „Защита на личните данни“